اخبار

اخبار

 • سردار عامری: جمهوری اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه است

  سردار عامری: جمهوری اسلامی ایران نقطه امید مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه است

  رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: در نمایشگاه ملی دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تبلور و تجسمی از وحدت ملی است و همه دستگاه ها و تشکل های مردمی حضور دارند.

 • رونمایی از پروژه انرژی اتمی

  رونمایی از پروژه انرژی اتمی

  مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: نمایشگاه چهل سال افتخار و بالندگی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از 11 تا 22 بهمن ماه برگزار خواهد شد که در این ایام برای نخستین بار پروژه انرژی اتمی رونمایی می شود.

 • سفر به موزه ای در بوسنی که جنگ را از نگاه کودکان روایت کرده است دوران کودکی در جنگ

  سفر به موزه ای در بوسنی که جنگ را از نگاه کودکان روایت کرده است دوران کودکی در جنگ

  در سال 2010، یــــک جــــوان اهــــل ســــارایوو بــــه نــــام جاســــمینکنو 20۱0در ســــال هالیوویــــچ پــــی بــــرد که هــــر زمــــان بــــا دوســــتانش صحبــــت می کند، ۱۹۹5 تــــا ۱۹۹2موضــــوع گفتگــــو ناگزیــــر بــــه اتفاقاتــــی کــــه از ســــال در طــــول جنــــگ بوســــنی رخ داده اســــت، بازمی گــــردد. در آن ســــال ها بوســــنی قربانی جنگــــی ویرانگر شــــد و پایتختش ســــارایوو طولانی تریــــن محاصــــره تاریــــخ اروپــــا پــــس از جنــــگ جهانــــی دوم را تجربــــه کــ

اخبار